Cycling Training Camps in Wales

Peloton Wales provides a number of options for your road cycling training camp in Wales. Based in Aberystwyth, in the county of Ceredigion, Mid Wales, we can provide the perfect package for all types of biking training camps.

We have a number of ride options which you can choose and configure during the booking process for your cycling training camp:

If you’re looking for a relaxed cycling training camp taking in the wonderful landscape of Mid Wales, consider our Scenic ride option where you can enjoy a more social ride.

Those looking for more miles and climbs in their biking training camp might want to take on the Classic ride, where we’ll cover some of the longer climbs in the region where the views will make it all worthwhile.

Our Challenge ride covers the longest distance and biggest climbs but the landscape is certainly worth the effort in this cycling training camp. Experience some of the regions most iconic landscapes and roads.

All our training camps are fully guided.

Ar y beic

Mae seiclo wrth galon ein cynnig – rydym wedi llunio ein pecynnau i sicrhau eich bod yn gallu gwneud yn fawr o’ch amser ar ddwy olwyn.

O lwybrau arfordirol i fynyddoedd a dringfeydd eiconig, rydyn yn hyderus na fydd Canolbarth Cymru yn siomi.

Rydym yn cynnig tri opsiwn i siwtio eich gallu chi a’r hyn rydych eisiau gael allan o’ch gwyliau. Gallwch ddewis eich lefel fel rhan o’r broses archebu, mae mwy o fanylion isod.

Pellter

Mae gennym yr wybodaeth leol a’r profiad o bob math o deithiau fydd yn siwtio pob gallu a phellter. Byddwn yn cynllunio eich taith i gyd fynd â’r lefel y byddwch yn ei ddewis  yn ystod y broses archebu. Byddwn hefyd yn rhoi mynediad i ragolwg o’ch taith i chi  trwy Portal Seiclo Peloton ar-lein yn nes at ddyddiad eich ymweliad fel y gallwch eu gadw ar eich GPS neu ddyfais arall.

Tirwedd

Wrth i chi gyrraedd Aberystwyth mae’n anodd methu’r bryniau a’r mynyddoedd sy’n amgylchynu’r dref. Mae dewis gwych o ddringfeydd ar gyfer pob gallu, yn ogystal â llwybrau arfordirol godidog sy’n eich arwain ar hyd Bae Ceredigion. Ewch mor galed neu araf ag y mynnwch chi, mae’r golygfeydd yn sicr werth yr ymdrech a byddwn yn gwneud yn siŵr bob amser bod eich grŵp yn cael ei strwythuro yn dda ac yn aros gyda’i gilydd.

Arweinyddion

Mae ein harweinyddion yn brofiadol ac yn adnabod yr ardal – ond yn fwy na hynny yn benderfynol y byddwch yn gorffen pob dydd gyda gwen ar eich wyneb.

Yn ogystal â gwybodaeth leol bydd eich arweinydd yn darparu cefnogaeth beic, yn cludo nwyddau wrth gefn, a nhw hefyd fydd eich cyswllt allweddol trwy gydol y dydd.

 

Oddi ar y beic

Rydym am i chi ddarganfod math gwahanol o wyliau seiclo – byddwn ni yn gofalu am y manylion, sy’n rhoi mwy o amser i chi wneud yn fawr o’ch arhosiad.

Er mwyn dod â’r pecyn arbennig yma i chi rydym yn gweithio gyda nifer o fusnesau lleol, gan sicrhau y bydd eich gwyliau mor ddidrafferth a phleserus â phosib.

Lleoliad

Rydym wedi ein lleoli yn Aberystwyth, tref glan y môr ar arfordir gorllewinol Cymru yn sir Ceredigion – gyda golygfeydd anhygoel allan i Fae Ceredigion a mynyddoedd y Cambria. Mae ein teithiau i gyd yn cychwyn ac yn gorffen yma, ar ein promenâd hyfryd.

Llety

Oddi ar y beic ac ar ddwy goes byddwch yn awyddus i ymlacio a dadflino yn barod am eich reid nesaf.

Rydym wedi gweithio yn galed i ddewis y llety delfrydol fydd yn darparu lle cyfforddus o safon uchel i chi orffwys, tra hefyd yn gallu darparu ar gyfer pob dim sydd ei angen arnoch o ran y beic – gan gynnwys lle diogel i storio eich offer.

Bwyd a Diod

Mae ein pecyn yn cynnwys brecwast llawn Cymreig a choffi ardderchog. Mae gan Aberystwyth ddewis gwych o lefydd da i fwyta ac yfed – o gaffis anghyffredin i dafarndai a bwytai glan môr. Mae rhywbeth at ddant pawb.

Allan ar y beic, rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o gaffis a bwytai all eich bwydo i wneud yn siŵr bod y croesau yn dal i droi.

Pecyn

Rydym wedi ceisio gwneud y pecyn mor glir a syml â phosib – gan restru yn union beth sydd wedi ei gynnwys, yn ogystal â chynnwys enghraifft o daith, fel y byddwch yn gwybod beth i’w ddisgwyl.

Os ydych am ofyn unrhyw beth i ni neu os ydych eisiau holi ni ynglŷn â chreu taith bwrpasol i chi – yna anfonwch neges atom drwy’r dudalen gyswllt.

Beth sydd wedi ei gynnwys

 • Llety en-suite
 • Brecwast llawn
 • Parcio am ddim
 • Storfa beic diogel
 • Teithiau wedi eu harwain
 • Cymorth mecanyddol
 • Diod i ddathlu ar y Dydd Sul
 • Anrheg am ddim
 • Atgofion melys (gobeithio), a choesau blinedig (rydym yn addo)

Beth sydd heb ei gynnwys

 • Trafnidiaeth i/ o Aberystwyth
 • Beic
 • Bwyd a diod heblaw am frecwast

Llwybr y daith

Dydd Gwener
1pm – Cyrraedd a chofrestru yn y gwesty
2.30pm – Reid (2-3 awr)

Dydd Sadwrn
9.30am –Reid  (4-6 awr)

Dydd Sul
9.30am – Reid (4-6 awr)

Dydd Llun
10.30am – Gadael y gwesty

(Dyma enghraifft o daith, gall ein teithiau amrywio gan ddibynnu ar allu beicwyr, tywydd a ffactorau eraill)

Opsiynau Beicio

Hamddenol

Mae ein teithiau hamddenol yn gwneud yn fawr o’r olygfa a’r cyfle i gymdeithasu ac fel mae’r enw yn awgrymu, ddim yn rhy heriol – digon o goffi a chacen ar gael.

40-60 milltir

14 mya

4,000 troedfedd

Digonedd!

Clasur

Mae’r Clasur yn gymysgedd o seiclo heriol, golygfeydd gwych a digon o gyfle i fwynhau’r achlysur.

60 - 80 milltir

16 mya

6,500 troedfedd

Ie plîs!

Sialens

Mae’r daith yma ar gyfer y rhai sydd eisiau herio eu hunain a mynd y filltir ychwanegol, gyda nifer o ddringfeydd epig a ffyrdd gwych.

80+ milltir

18 mya

10,000 troedfedd

Dim ond os oes angen!

Bwcio

Dewiswch

Mae eich pris yn cynnwys:

 • Llety en-suite
 • Brecwast llawn
 • Parcio am ddim
 • Storfa beic diogel
 • Teithiau wedi eu harwain
 • Cymorth mecanyddol
 • Diod i ddathlu ar y Dydd Sul
 • Anrheg am ddim
 • Atgofion melys (gobeithio), a choesau blinedig (rydym yn addo)

All tour bookings are subject to our terms and conditions

Payment Options
During the booking process you have the following payment options:

 • Full Payment: Pay the total price now for all guests and complete your booking in full.
 • Individual Payments: Pay the price per person now to confirm your booking and allow your guests to pay individually afterwards.

Chwilio am rywbeth gwahanol?

Cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i baratoi taith wedi ei teilwra i chi a’ch gwesteion.